ROZDZIAŁ 1.     INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1.1.       Sklep Internetowy działający pod adresem www.sklepclean.pl prowadzony jest przez firmę Cleanlogis Robert Dominiczak Barbara Dominiczak s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz, NIP 9671362657, REGON 360521349, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.2.      Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@cleanlogis.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: stacjonarnego 52 52 444 21 lub komórkowego +48 668 326 752.

 

ROZDZIAŁ 2.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.      Niniejszy regulamin określa zasady realizacji usług w Sklepie Internetowym www.sklepclean.pl.

2.2.      Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego www.sklepclean.pl jest handel detaliczny produktami, w tym urządzeniami sprzątającymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2.3.      Regulamin skierowany jest do Klientów sklepu www.sklepclean.pl będących Konsumentami jak i Przedsiębiorcami (z wyłączeniem postanowień pkt. 3.11. oraz pkt. 4.7. niniejszego Regulaminu zawierających regulacje dotyczące jedynie Przedsiębiorców oraz pkt. 8 – zawierającego regulacje jedynie dla Konsumentów).

2.4.      Definicje:

2.4.1.     DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.4.2.     SKLEP INERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sklepclean.pl,

2.4.3.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2.4.4.     SPRZEDAWCA – Cleanlogis Robert Dominiczak Barbara Dominiczak s.c., ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz, e-mail: biuro@cleanlogis.pl, telefon: stacjonarny 52 52 444 21 lub komórkowy +48 668 326 752, NIP 9671362657, REGON 360521349, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

2.4.5.     KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

2.4.6.     KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4.7.     PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

2.4.8.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

2.4.9.     ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

2.4.10.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

2.4.11.   PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

2.4.12.   KOSZYK – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

2.4.13.   PROMOCJA – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

2.4.14.   DOWÓD ZAKUPU – faktura VAT, paragon.

2.5.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

2.5.1.     minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,

2.5.2.     połączenie z siecią internet,

2.5.3.     prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, 

2.5.4.     włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

2.5.5.     czynna skrzynka poczty elektronicznej.

2.6.      Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.7.      Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

2.8.      Kupujący składając Zamówienie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku zmian w tym zakresie Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o powyższym Sprzedawcy.

2.9.      Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

ROZDZIAŁ 3.         WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości ustawowej oraz cła.

3.2.      Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych zwrotów towaru, które pokrywa Zamawiający. O łącznej kwocie Zamówienia Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.

3.4.      W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia wymagane jest:

3.4.1.     dodanie przez Kupującego pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym.

3.4.2.     prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez podanie danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.4.3.     kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”.

3.5.      Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku "zamawiam i płacę”. 

3.6.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.7.      Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

3.8.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 2 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

3.10.   W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

3.11.   W przypadku chęci nawiązania dłuższej współpracy lub w przypadku chęci zrealizowania większego Zamówienia, Sprzedawca zaleca kontakt indywidualny. Wtedy też możliwe będzie ustalenie indywidualnych warunków i zasad współpracy w stosunku do danego Kupującego. Powyższe dotyczy w szczególności terminów realizacji Zamówienia, sposobów dostawy, metod płatności, a także możliwości udzielenia rabatu na zakupione Produkty.

 

ROZDZIAŁ 4.         FORMY I TERMIN PŁATNOŚCI

4.1.      Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.     płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

4.1.2.     płatności elektroniczne,

4.1.3.     płatność za pobraniem,

4.1.4.     płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.2.      Wybór formy należy do Kupującego.

4.3.      Termin płatności jest uzależniony od formy płatności wybranej przez Kupującego.

4.4.      W przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną na następujący rachunek bankowy: mBank 32 1140 2017 0000 4102 1308 8139 w terminie dwóch dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.      Płatności elektroniczne dokonywane są w zakresie PayU oraz Tpay oferowanym przez Partnerów PayU i Tpay. W przypadku wyboru powyższej formy płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę wybranego z listy banku lub operatora kart kredytowych celem dokonania płatności.

4.6.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w momencie odbioru przesyłki będącej przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży.

4.7.      W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ 5.         WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.      Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost 24/7 (tylko wybrane produkty).

5.3.      Koszt dostawy ponosi Kupujący i jest on zależny od formy płatności oraz wartości zamówienia, o czym jest informowany podczas składania Zamówienia.

5.4.      Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.

5.5.      Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi od 1 do 2 dni roboczych, maksymalnie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się odpowiednio:

5.5.1.     w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bądź płatności elektronicznej – od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

5.5.2.     w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.      W przypadku Produktów dostępnych „na zamówienie”, czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Kupującym, niemniej jednak nie przekracza on 30 dni roboczych.

5.7.      Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 14 dni roboczych.

5.8.      Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

ROZDZIAŁ 6.         REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. W przypadku dostarczenia Kupującemu Produktu obarczonego wadami, odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

6.2.      Kupujący zobligowany jest do sprawdzenia w obecności kuriera zawartości przesyłki pod kątem ilościowym i jakościowym. W przypadku uszkodzenia opakowania lub zawartości Kupujący zobligowany jest do spisania protokołu szkody na dokumencie udostępnionym przez kuriera. Reklamacje do dostawy należy składać w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia odbioru. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.3.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 

6.4.      Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową można dokonać drogą elektroniczną wysyłając stosowne zgłoszenie na adres mailowy biuro@cleanlogis.pl bądź pisemnie na adres: Cleanlogis s.c. ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz.

6.5.      Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, adres e-mail, tel. kontaktowy), opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6.6.      Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres: Cleanlogis s.c. ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz.

6.7.      Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu jej złożenia i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia. W braku ustosunkowania się, reklamację poczytuje się za uznaną.

 

ROZDZIAŁ 7.         GWARANCJA

7.1.      Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela odpowiednio Producent, Importer lub Sprzedawca – w zależności od rodzaju zakupionego Produktu.

7.2.      Szczegóły procedury gwarancyjnej, a w szczególności okres na jaki udzielana jest gwarancja, znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

7.3.      Wszelkie uszkodzenia/awarie w okresie gwarancyjnym należy zgłosić w formie zlecenia serwisowego za pośrednictwem elektronicznego formularza klikając w poniższy link:

  7.3.1.     zgłoszenie serwisu dla Konsumenta,

7.3.2.     zgłoszenie serwisu dla Przedsiębiorcy.

 

ROZDZIAŁ 8.         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1.      Kupującemu, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

8.2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

8.3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. drogą mailową lub pocztową.

8.4.      Konsument, odstępując od Umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

8.5.      Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Konsument.

8.6.      Zwroty Produktów przy odstąpieniu od Umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia za pobraniem), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

8.9.      Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 

ROZDZIAŁ 9.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.2.      Korzystanie ze sklepu www.sklepclean.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.